Výpočty parametrů kmenů v programu Pralestat

English

Vyrovnaná výška

Vyrovnaná výška v metrech se určí u všech kmenů s nenulovou výčetní tloušťkou podle Näslundovy regresní funkce

h = d^2 * (a + b*d)^(-2) + 1,3 ,

kde

h je vyrovnaná výška,

d je výčetní tloušťka a

a, b jsou regresní parametry.

Regresní parametry se zjistí pro každou dřevinu lineární regresí metodou nejmenších čtverců funkce

H = a + b*d,

kde

H = d * (h - 1,3)^(-1/2),

h je změřená výška zdravého kmene [S;X;*;0] a d je příslušná výčetní tloušťka.

Tloušťka vrcholu nebo dopočtená výčetní tloušťka

Tloušťka vrcholu zlomu nebo pahýlu udává tloušťku kmene

Dopočtená výčetní tloušťka ležícího kmene z páru [pahýl nebo zlom, ležící kmen] udává tloušťku kmene v 1,3 m délky kmene.

Tyto parametry se vypočtou pomocí vzorce pro výpočet tlouštky kmene dřeviny v zadané výšce. Do vzorce se dále dosadí výčetní tloušťka a vyrovnaná výška zlomu nebo pahýlu.

Dopočtená výčetní tloušťka se použije pro výpočet výčetní základny.

Výčetní základna

Výčetní základna se bude počítat z výčetní tloušťky nebo dopočtené výčetní tloušťky kmene podle vzorce pro výpočet obsahu kruhu.

Objem

Objem zdravého kmene [(S);(X,O);*;*] se určí z objemových tabulek dřeviny podle výčetní tloušťky a vyrovnané výšky.

Pokud je kmen tlustší než nejtlustší kmen z objemové tabulky o příslušné výšce, objem se vypočte jako součin výčetní základny kmene a výtvarnicové výšky kmene o příslušné výšce.

Pokud má kmen větší vyrovnanou výšku než nejvyšší kmen z objemové tabulky o příslušné tloušťce, vypočte se jeho objem jako součin jeho vyrovnané výšky a poměru objemu nejvyššího kmene z objemové tabulky o příslušné tloušťce a jeho výšky.

Pokud má kmen větší vyrovnanou výšku a zároveň je tlustší než nejvyšší a nejtlustší kmen z objemové tabulky, objem se vypočte jako součin výčetní základny kmene, vyrovnané výšky kmene a výtvarnice. Výtvarnice se vypočte jako poměr výtvarnicové výšky nejvyššího kmene a jeho výšky.

Objem samostatného ležícího kmene [(L);(X,V);*;*] jako zdravého kmene, místo vyrovnané výšky se použije změřená délka.

Pokud v objemové tabulce není uvedena hodnota pro výšku o hodnotě změřené délky samostatného ležícího kmene a příslušnou tloušťku a zároveň se nejedná o případ vyššího nebo tlustšího kmene než je uveden v objemové tabulce, objem se stanoví jako součet objemů komolých kuželů o stejné výšce maximálně 0,5 m aproximujících těleso kmene. Pro výpočet průměrů podstav aproximačních kuželů se do přislušné tvarové funkce dosadí výčetní tloušťka, vyrovnaná výška a délka ležícího kmene.

Objem samostatného zlomu nebo pahýlu se vypočte jako součet objemů aproximačních kuželů za použití výčetní tloušťky a výšky zlomu nebo pahýlu.

Pokud je výška samostatného zlomu nebo pahýlu nulová, objem se spočte jako pro zdravý kmen s příslušnou vyrovnanou výškou.

Objem zlomu nebo pahýlu z páru [pahýl nebo zlom, ležící kmen] se vypočte jako objem samostatného zlomu nebo pahýlu, až na případy s nulovou výškou, kdy bude objem stanoven jako nulový.

Objem ležícího kmene z páru [pahýl nebo zlom, ležící kmen] se vypočte jako rozdíl objemu kmene s výčetní tloušťkou příslušného zlomu nebo pahýlu a výškou rovnou součtu výšky zlomu nebo pahýlu a délky ležící části, a objemu příslušného zlomu nebo pahýlu z páru [pahýl nebo zlom, ležící kmen].

Pokud tento rozdíl vyjde nulový nebo záporný, objem se stanoví na 0.05 m3.

Pokud v objemové tabulce není uvedena hodnota pro výšku o hodnotě součtu výšky zlomu nebo pahýlu a délky ležící části a příslušnou tloušťku a zároveň se nejedná o případ vyššího nebo tlustšího kmene než je uveden v objemové tabulce, objem se stanoví pomocí aproximačních kuželů za použití výčetní tloušťky zlomu nebo pahýlu a součtu výšky zlomu nebo pahýlu a délky ležící části.

Autoři: Martin Ambrož & Pralesní tým

Kontakt: Bat.Mika@seznam.cz